Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng cáo Song Hành

Kết luận kiểm tra số 1229/KLKT-CXBIPH ngày 30/11/2022 của Cục Xuất bản, In và Phát hành về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng cáo Song Hành.

Thực hiện Quyết định số 1165/QĐ-CXBIPH ngày 16/11/2022 của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng cáo Song Hành, từ ngày 21/11/2022 đến ngày 22/11/2022, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng cáo Song Hành, số 120/915B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét báo cáo kết quả kiểm tra của Trưởng Đoàn kiểm tra, kết quả xác minh và nội dung báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng cáo Song Hành, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng cáo Song Hành là doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực của ngành quảng cáo với ngành nghề kinh doanh chính là thiết kế, in ấn các sản phẩm có chất lượng cao, địa chỉ trụ sở số 120/915B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số: 0310070208, đăng ký lần đầu ngày 08/6/2010, thay đổi lần 09 ngày 16/5/2022 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Hoàng Quốc Hưng.

Về cơ cấu tổ chức: Công ty có 03 phòng chức năng: Kinh doanh, Thiết kế và Kế toán, tổng số công nhân viên lao động là 30 người, lương bình quân 08 triệu đồng/người/tháng.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Về chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm

1.1. Việc chấp hành quy định pháp luật về điều kiện hoạt động phát hành xuất bản phẩm đối với cơ sở phát hành là doanh nghiệp

- Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng cáo Song Hành hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số: 0310070208, đăng ký lần đầu ngày 08/6/2010, thay đổi lần 09 ngày 16/5/2022 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Hoàng Quốc Hưng.

- Hợp đồng thuê nhà ngày 01/02/2021 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng cáo Song Hành với Bà Nguyễn Thị Thùy Châu.

Nhận xét:Các điều kiện hoạt động phát hành xuất bản phẩm còn thiếu chưa đáp ứng quy định của Luật Xuất bản.

1.2. Việc chấp hành quy định về phát hành xuất bản phẩm

Trong thời kỳ kiểm tra từ 01/01/2022 đến 30/10/2022, Đoàn kiểm tra lựa chọn xác suất, ngẫu nhiên và yêu cầu Công ty cung cấp các hồ sơ, tài liệu chi tiết của 08 tên xuất bản phẩm được Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng cáo Song Hành thực hiện phát hành xuất bản phẩm trong thời kỳ kiểm tra (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Kết quả kiểm tra: Trong số 08 tên xuất bản phẩm (bloc lịch 2023) được Đoàn kiểm tra kiểm tra chi tiết hồ sơ, tài liệu, Công ty thực hiện việc liên kết để phát hành: 08 tên xuất bản phẩm (bloc lịch 2023) của Nhà xuất bản Hồng Đức (số thứ từ 1 đến 08 tại Phụ lục kèm theo) đều đủ thành phần hồ sơ theo quy định.Hiện tại, 08 bloc lịch 2023 đang triển khai in.

III. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM TRA

1. Về ưu điểm

1. Về ưu điểm

a) Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng cáo Song Hành đã nghiêm túc chấp hành Quyết định kiểm tra số 1165/QĐ-CXBIPH ngày 16/11/2022 của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành; có tinh thần hợp tác, thái độ tích cực trong suốt quá trình kiểm tra; cung cấp nhanh chóng hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra.

b) Trong thời kỳ kiểm tra, Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng cáo Song Hành cung cấp hồ sơ, tài liệu, xuất bản phẩm phát hành đều đáp ứng đủ thành phần theo quy định.

2. Về tồn tại, hạn chế

Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng cáo Song Hành hoạt động phát hành xuất bản phẩm nhưng chưa đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt đọng xuất bản theo quy định tại Điều 36 Luật Xuất bản.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng cáo Song Hành:

Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng cáo Song Hành làm thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm tại địa phương (Sở Thông tin và Truyền thông) để phù hợp với quy định hiện hành.

2. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh:

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng cáo Song Hành bảo đảm các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

Kết luận kiểm tra có 04 (bốn) trang bao gồm phụ lục, có hiệu lực từ ngày ban hành; giao Đoàn kiểm tra theo dõi thực hiện Kết luận này./.

Cục Xuất bản, In và Phát hành