Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Xuất bản, In và Phát hành

 Thông báo số 689/TB-HĐTD ngày 21/7/2022 của Hội đồng Tuyển dụng công chức năm 2022 Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Nguồn: Cục Xuất bản, In và Phát hành