Báo cáo chuyên đề tuần 39 – Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số (Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số)

Xem toàn văn báo cáo tại đây.