Bắc Giang: Phấn đấu xây dựng ít nhất 1 nền tảng bản đồ số đưa vào sử dụng trong năm 2022

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai và sử dụng nền tảng bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Mục đích nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung về phát triển nền tảng bản đồ số quốc gia của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) để thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

20220915-pg5.jpg

Tỉnh phấn đấu trong năm 2022 xây dựng ít nhất 1 nền tảng bản đồ số được đưa vào sử dụng, trong đó tích hợp ít nhất 5 ứng dụng nghiệp vụ sử dụng nền tảng bản đồ số quốc gia của tỉnh và hoàn thành thu thập cơ sở dữ liệu nền tảng.

Với một số ứng dụng như: Nền tảng bản đồ số phục vụ quản lý hiện trạng và quy hoạch phát triển mạng lưới bưu chính; quản lý hạ tầng viễn thông; quản lý hạ tầng vô tuyến điện, quy hoạch cấp phát, phạm vi hoạt động tần số vô tuyến điện; ứng dụng nền tảng bản đồ số phục vụ đề xuất quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH, quản lý và xúc tiến đầu tư…Nội dung thực hiện kế hoạch bao gồm: Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng bản đồ số quốc gia; tổ chức tuyên truyền về việc triển khai nền tảng bản đồ số quốc gia.

Cụ thể, triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ về bản đồ số như: Tìm kiếm địa chỉ, gợi ý bản đồ số, xác thực địa chỉ, định danh tọa độ/địa chỉ, chỉ đường, dẫn đường và các dịch vụ bản đồ số khác.

Giới thiệu chức năng, tính năng chính, lợi ích khi sử dụng, hiệu quả hoạt động của nền tảng bản đồ số quốc gia, hướng dẫn sử dụng; các nội dung khác liên quan đến phát triển và sử dụng nền tảng bản đồ số quốc gia…

Để hoàn thành mục tiêu này, UBND yêu cầu Sở TTTT chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT, các doanh nghiệp nòng cốt triển khai xây dựng, phát triển nền tảng bản đồ số quốc gia và các sở, ngành thuộc tỉnh, UBND huyện, TP thực hiện các nội dung của kế hoạch.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng chế độ, định mức; kiểm tra quyết toán theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan cung cấp thông tin dữ liệu liên quan đến bản đồ số để hỗ trợ các doanh nghiệp nòng cốt triển khai xây dựng, phát triển nền tảng bản đồ số quốc gia; tổ chức tuyên truyền, phổ biến về kế hoạch này và nền tảng bản đồ số quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm của đơn vị thực hiện lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình, đề án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoặc từ các nguồn hợp pháp khác.