Tạp chí An toàn thông tin được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tăng điểm công trình khoa học

Ngày 6/7, Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022. Đáng chú ý, Tạp chí Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin (Journal of Science and Technology on Information security) của Tạp chí An toàn thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ được tăng lên 0,5 điểm cho công trình khoa học tại Hội đồng liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa.

20220916-ta19.png

Theo Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022, Tạp chí Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin được tính điểm công trình khoa học trong 03 hội đồng chuyên ngành là: Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ thông tin: 0,5 điểm; Hội đồng Giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá: 0,5 (tăng từ 0,25 lên 0,5 điểm) và Hội đồng Giáo sư ngành Toán học: 0.75 điểm (Tạp chí cấp bộ, ngành).

Trong thời gian vừa qua, với mục tiêu nâng cao chất lượng và vươn tầm hội nhập quốc tế, Tạp chí Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin đã được sự ủng hộ, quan tâm của cộng đồng khoa học trong toàn quốc, đặc biệt là sự tham gia của các nhà khoa học quốc tế đến từ các cơ sở đào tạo, nghiên cứu uy tín của Nhật Bản, Cộng hòa Pháp, Úc, Liên bang Nga và Cu ba.

Tạp chí An toàn thông tin là cơ quan báo chí được quy định trong nghị định của Chính phủ. Theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ban hành ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Tạp chí An toàn thông tin là cơ quan truyền thông chuyên ngành duy nhất trong cả nước về lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin.

Bên cạnh ấn phẩm Cơ yếu Việt Nam phục vụ nội bộ trong ngành Cơ yếu, các ấn phẩm về an toàn thông tin (03 ấn phẩm: Tạp chí An toàn thông tin bản in, Tạp chí An toàn thông tin điện tử và Tạp chí Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin) luôn đáp ứng tốt nhu cầu truyền thông trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin; phục vụ trực tiếp cho công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng về an toàn, bảo mật thông tin theo Quyết định số 1907/QĐ-TTg, ban hành ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” và công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về bảo mật và an toàn thông tin theo Quyết định số 21/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.