Thực hiện ngay phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Ngày 09/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 85/NQ-CP về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022.

20220719-m01.jpg

Các doanh nghiệp ngành năng lượng cần có phương án vận hành hiệu quả. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Theo đó, về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu:

1. Các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao phải hoàn thành trong năm 2022 tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021, Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC ngày 06/4/2022 ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

2. Các bộ, cơ quan, địa phương bám sát các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 và các nghị quyết có liên quan của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, theo dõi sát các bảng xếp hạng quốc tế để có giải pháp cải thiện thực chất về điểm tuyệt đối và thứ hạng của các nhóm chỉ tiêu theo chức năng, nhiệm vụ được giao; trong đó lưu ý các chỉ số mà thống kê của Việt Nam khác với quốc tế để cập nhật phù hợp theo thông lệ quốc tế.

3. Về cải cách quy định kinh doanh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nhiệm vụ cụ thể sau:

Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thực hiện ngay phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo nguyên tắc một văn bản sửa nhiều văn bản và theo trình tự, thủ tục rút gọn; hoàn thành trong 9 tháng năm 2022 đối với các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh năm 2022 trước ngày 30/9/2022.

Cập nhật đầy đủ, chính xác và công khai kịp thời các quy định kinh doanh, kết quả rà soát, chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ hoặc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh; tăng cường tham vấn tập trung trên hệ thống này. Thực hiện chỉ đạo, điều hành, đánh giá nỗ lực cải cách quy định kinh doanh bằng dữ liệu và theo thời gian thực tại bộ, ngành mình.

4. Về cải cách việc thực hiện thủ tục hành chính, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng:

Thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết; số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận tại bộ phận một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 01/6/2022, tập trung thực hiện đối với 25 dịch vụ công thiết yếu từ ngày 01/7/2022 theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hàng tháng, công khai danh sách cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết chậm, muộn hồ sơ hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trên cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương; kịp thời xử lý các khó khăn, bất cập, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

5. Văn phòng Chính phủ khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh trong tháng 7/2022; định kỳ đánh giá nỗ lực cải cách quy định kinh doanh và thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các bộ, ngành, địa phương.