Thông tin xử lý vi phạm Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam

Triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 766/KL-TTra ngày 06/7/2022 về việc thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật về báo chí đối với Tạp chí điện tử Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tạp chí) của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra và lập Biên bản vi phạm hành chính số 48/BB-VPHC đối với Tổng biên tập và Biên bản vi phạm hành chính số 49/BB-VPHC đối với Tạp chí.

Theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 61, Khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, ngày 18/7/2022 Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tạp chí và Người đứng đầu Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam, trong đó xử phạt với tổng số tiền 70.000.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo chí (loại hình điện tử) số 450/GP-BTTTT ngày 08/10/2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp đối với Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực;

Yêu cầu Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam và Tổng biên tập Tạp chí chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử phạt.”.

Nguồn: Thanh tra Bộ TT&TT