Phiếu điều tra về mức độ phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2022

 

Phiếu điều tra đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tải về tại đây 

Phiếu điều tra đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tải về tại đây 

Phiếu điều tra đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, tải về tại đây 

Phiếu điều tra đối với các ngân hàng thương mại, tải về tại đây 

 

Vụ CNTT