Đồng Nai: Thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về việc thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh năm 2022.

dong-nai-1.jpg

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành các chỉ tiêu về cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương trong chỉ đạo thực hiện ra soát, cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Đồng thời nghiên cứu rà soát, tham mưu cho cấp thẩm quyền ban hành chính sách giảm lệ phí nếu thực hiện thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến.

Thường xuyên rà soát, hoàn thiện danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tập trung vào nhóm thủ tục liên quan đến doanh nghiệp hoặc các thủ tục có thành phần hồ sơ đơn giản, có tần suất giao dịch cao.

Công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến phải thường xuyên, liên tục, thông tin dễ tiếp cận và hiệu quả đối với từng đối tượng, tiết kiệm, tránh hình thức. Huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).

Theo Kế hoạch, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Thực hiện rà soát, chuẩn hóa và đề xuất bổ sung đối với các dịch vị công đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý theo quy định tại Phụ lục X, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Tổ chức thực hiện kiểm thử các thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, trên cơ sở trải nghiệm thực tế, các đơn vị kịp thời đề xuất UBND tỉnh, Sở TT&TT điều chỉnh, sửa đổi các bước nộp hồ sơ, đảm bảo tính khoa học, dễ thực hiền nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp tham gia khai thác và sử dụng hiệu quả các DVCTT do cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện.

UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở cấp huyện, cấp xã tổ chức biên tập nội dung thông tin, tuyên truyền về hướng dẫn sử dụng, hiệu quả và lợi ích của việc sử dụng các DVCTT phù hợp với địa phương mình; đăng, phát qua hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn, ấp, tổ dân phố, khu dân cư... vào thời điểm thích hợp. Hàng năm, bố trí ngân sách địa phương để tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên địa bàn.

Thực hiện báo cáo lồng ghép trong báo cáo cải cách hành chính định kỳ.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

Phát triển, hoàn thiện Cổng dịch vụ công trục tuyến, hệ thống thông tin một cửa  điện tử của tỉnh, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia và các bộ ngành, địa phương để cung cấp tất cả các dịch vụ công trục tuyển ở mức độ 3, 4. Mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên nhiều phương tiện truy cập khác bao gồm các thiết bị di động thông minh để người dân, doanh nghiệp được lựa chọn về dịch vụ, thuận tiện, phù hợp nhất.

Xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử tỉnh trên cơ sở nâng cấp, phát triển trên hạ tầng hiện có của tỉnh. Tổ chức kết nối và chia sẻ dữ liệu số giữa Kho quản lý dữ liệu điện tử tỉnh với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác nhằm đảm bảo thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 27/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đồi mới việc thục hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo các quy định và yêu cầu về công tác văn thư, lưu trữ theo Luật Lưu trữ và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của của Chính phủ. Tổ chức tập huấn quy trình số hóa và thực hiện số hóa 1 kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Thực hiện kết nối, khai thác hiệu quả các dịch vụ cung cấp trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; đặc biệt là kết nối, khai thác triệt để dữ liệu các cơ sở dữ liệu quốc gia để cung cấp hiệu quả các DVCTT mức độ 3,4, giảm thiếu giấy tờ khi người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công.

Thực hiện kết nối Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ chính phủ số của Bộ Thông tin và Truyền thông để đánh giá, đo lường, công bố trực tuyến, mức độ, chất lượng cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; từ đó, tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh có biện pháp để cải tiến, nâng cao chất lượng cung cấp DVCTT.

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, đánh giá tình hình thực hiện, định kỳ báo cáo lồng ghép trong báo cáo kết quả xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử của các cơ quan, đơn vị đảm bảo các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa; phối hợp các sở ngành thực hiện rà soát các dịch vụ công đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đưa dữ liệu lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các nội dung, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân giao tại Kế hoạch này.

Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nội dung thông tin, tuyên truyền; thực hiện các chuyên mục tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp tham gia khai thác và sử dụng hiệu quả các DVCTT do cơ quan hành chính của tỉnh cung cấp. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét giải quyết hoặc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp và kịp thời./.