Yên Bái công bố bộ chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi số

Ngày 8/4/2022, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 564/QĐ-UBND ban hành bộ chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi số tỉnh Yên Bái. Bộ chỉ tiêu bao gồm 23 chỉ tiêu về chính quyền số, 6 chỉ tiêu về kinh tế số và 11 chỉ tiêu xã hội số.

Đối với chính quyền số, một số chỉ tiêu quan trọng bao gồm: Tỷ lệ thủ tục hành chính có đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; Tỷ lệ các giao dịch trên Cổng Dịch vụ công tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, huyện, xã được xác thực điện tử; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên tổng số hồ sơ; Tỷ lệ hồ sơ công việc tại cấp huyện, cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); Tỷ lệ hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý…

20220416-pg3.jpg

Trung tâm giám sát điều hành thông minh TP. Yên Bái

6 chỉ tiêu kinh tế số bao gồm: Phấn đấu kinh tế số chiếm 20% GRDP; Năng suất lao động; Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số; Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử;  Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; Tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ.

Đối với xã hội số, một số chỉ tiêu quan trọng bao gồm: Tỷ lệ tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử; Tỷ lệ cơ sở giáo dục và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đô thị và ngoài đô thị chấp nhận thanh toán học phí và dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng dịch vụ Internet đường truyền băng rộng cáp quang; Tỷ lệ phổ cập dịch vụ mạng di động 4G và điện thoại di động thông minh, từng bước phát triển mạng di động 5G.

Quyết định giao Sở TT&TT Yên Bái xây dựng nền tảng số phục vụ việc tổng hợp, phân tích, đánh giá, hiển thị số liệu chuyển đổi số tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND và lãnh đạo UBND tỉnh; hướng dẫn các sở ngành, địa phương cung cấp thông tin số liệu liên quan, thực hiện chia sẻ số liệu cho các đơn vị liên quan khi cần. 

Trước đó, Thái Bình đã ban hành Kế hoạch triển khai chương trình xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.