Hòa Bình: Tiếp nhận 92.107 hồ sơ thủ tục hành chính trong Quý I/2022

Thời gian qua, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được duy trì tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 10 huyện, thành phố và 151/151 đơn vị cấp xã đã góp phần tích cực vào việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

nopthuedalat.jpeg

 Ảnh minh họa - Hoàng Hùng/TTXVN.

Trong Quý I/2022, toàn tỉnh Hòa Bình tiếp nhận 92.107 hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Trong đó: Số hồ sơ mới tiếp nhận trong kỳ là 86.799 hồ sơ (trong đó trực tuyến 70.392 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính 16.407 hồ sơ); số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua là 5.308 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 85.426 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn là 76.286 hồ sơ; đúng hạn là 8.876 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 6.681 hồ sơ.

Tính đến hết ngày 14/3/2022, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đạt 92,38% (đã giải quyết 20.482/27.090 hồ sơ, đang giải quyết trong hạn 6.608 hồ sơ); UBND cấp huyện đạt 99% (đã giải quyết là 7.270/7.343 hồ sơ và đang giải quyết trong hạn là 73 hồ sơ tiếp nhận); UBND cấp xã đạt 100% (đã giải quyết là 57.674/57674 hồ sơ).

Thực hiện cơ chế giải quyết thủ tục hành chính 04 tại chỗ“Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả”, quý I/2022 đã có 188 hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh được tiếp nhận, giải quyết “4 tại chỗ” thuộc nhóm lĩnh vực Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư, qua theo dõi thời gian giải quyết trên Phần mềm một cửa điện tử cho thấy đã rút ngắn so với trước kia từ ½ đến 01 ngày làm việc.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông, việc thu thập ý kiến đánh giá được chú trọng. Hiện nay, việc thu thập ý kiến đánh giá được thực hiện thường xuyên, liên tục tại các quầy của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tại cấp huyện và cấp xã thực hiện bằng Phiếu khảo sát tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Uỷ ban nhân dân cấp xã đã nghiêm túc triển khai thu thập, đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định. Việc đánh giá cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh được đánh giá thông qua 9 tiêu chí, nhiều tiêu chí được đánh giá ở mức tối đa, đạt tỷ lệ 100% số phiếu. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền đến các cấp, ngành và doanh nghiệp, người dân, khuyến khích, thu hút tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng hiệu quả thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội./.