Ninh Thuận: Ban hành Danh mục chia sẻ, kết nối 25 CSDL trên toàn tỉnh

Ngày 23/3/2022, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định 321/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu của tỉnh. 25 CSDL dùng chung có những CSDL quan trọng như: CSDL Cổng DVCTT về chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp, CSDL về sản phẩm OCOP, CSDL hồ sơ địa chính, CSDL về giấy phép lái xe, CSDL về nhà ở, thị trường bất động sản của tỉnh.

Quyết định giao Sở TT&TT Ninh Thuận chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tích hợp, khai thác  hiệu quả các dữ liệu có liên quan đến Danh mục cơ sở dữ liệu; Tham mưu UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung Danh mục  cơ sở dữ liệu tỉnh theo nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của từng  giai đoạn phát triển Chính quyền điện tử hoặc khi có đề nghị của các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

20200324-pg2.jpg

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận. Ảnh minh hoạ

Các cơ quan, đơn vị có hệ thống thông tin thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu tỉnh có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động quản lý dữ liệu, quản trị dữ liệu và đảm bảo khả  năng sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy  định Luật tiếp cận thông tin và tại Chương II Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của  Chính phủ; bảo đảm chất lượng dữ liệu được cung cấp; cập nhật dữ liệu kịp thời;  đính chính, hiệu chỉnh khi có sai lệch dữ liệu. Đồng thời, chủ trì rà soát các cơ sở dữ liệu đảm bảo phù hợp với quy định về các cơ  sở dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị; đề xuất nội dung cập nhật, điều  chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu tỉnh, gửi Sở TT&TT tổng hợp.