Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự thi phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chứcnăm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương- Khu vực TP.Đà Nẵng

Thông báo số 1761/TB-CBĐTW-HĐTD ngày 16/12/2021 của Cục Bưu điện Trung ương.

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Căn cứ Công văn số 2207/BTTTT-TCCB ngày 22/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương.

Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-CBĐTW ngày 12/11/2021 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương.

Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh tại vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương - Khu vực TP.Đà Nẵng.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục Bưu điện Trung ương thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành tại vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương - Khu vực TP.Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (xin gửi kèm thông báo này);

2.  Thời gian tổ chức thi tuyển Vòng 2 (thi phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành): Tổ chức thi ngày 29/12/2021. Thời gian bắt đầu từ 14 giờ 00 phút;

3.  Địa điểm tổ chức thi tuyển: Trụ sở Bưu điện T26, Cục Bưu điện Trung ương, số 73 Trần Phú, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương thông báo để thí sinh được biết và thực hiện./. 

* Toàn văn thông báo xem tại đây.

 

Nguồn: Cục Bưu điện Trung ương