Xây dựng kế hoạch hành động, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Học viện

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu ngay sau Hội nghị, Đảng ủy Học viện cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện sâu rộng Kết luận, Quy định gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Học viện.

2-20211213022701pm.jpg

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng báo cáo tại Hội nghị tại điểm cầu Học viện trung tâm

Ngày 13/12, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến trong toàn hệthống quán triệt, triển khai thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm. 

Báo cáo tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đã khái quát những nội dung quan trọng tại Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 24/11/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng của Kết luận số 21-KL/TW là đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa "xây" và "chống", "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân dân, ngày càng được Nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhấn mạnh một số điểm mới trong Kết luận 21-KL/TW, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Kết luận của Trung ương đã mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị; không chỉ đối với đảng viên và các cấp ủy, tổ chức đảng, mà còn mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, nhất là ở các cơ quan thực thi pháp luật, những đối tượng có chức, có quyền, những nơi có nhiều đặc quyền, đặc lợi, kể cả các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa," là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn; yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, "lợi ích nhóm," quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.

Nêu nội dung Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, nội dung từng điều trong Quy định 37-NQ/TW thể hiện quan điểm kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn hành vi, hiện tượng, biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, tha hóa... quyết tâm xây dựng đội ngũ đảng viên bản lĩnh, trong sạch, tiên phong, gương mẫu, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản, người lãnh đạo và đầy tớ trung thành của Nhân dân, của dân tộc.

3-20211213022702pm.jpg

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong toàn hệ thống

Quy định số 37-QĐ/TW có một số điểm mới so với Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về những điều đảng viên không được làm, như: phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng; sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định; can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác…

Phát biểu kết luận, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị ngay sau Hội nghị, căn cứ Kết luận, Quy định của Trung ương, trên cơ sở nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận và Quy định, Đảng ủy Học viện cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện sâu rộng Kết luận, Quy định gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Học viện. 

Trong đó, trên cơ sở đổi mới nội dung chương trình, phương pháp, kỹ năng, phải tạo chuyển biến thật sự trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị, nhất là tính tự giác trong học tập lý luận chính trị; triển khai tốt các chương trình, đề án về đào tạo giảng viên lý luận chính trị. 

Trong công tác nghiên cứu khoa học, song hành triển khai các chương trình/đề án nghiên cứu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với phương châm cập nhật, cơ bản, hệ thống, hiện đại; cần đẩy mạnh nghiên cứu cung cấp luận cứ cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định chủ trương, đường lối chính sách; tham gia hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; hướng tới việc tham góp hiệu quả vào quá trình xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu cần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộmáy; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, tạo bước chuyển biến mới trong thực thi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.