Bộ Thông tin và Truyền thông tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Sáng ngày 13/12/2021, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT tại 18 Nguyễn Du và thông qua các điểm cầu trực tuyến tại các đơn vị.

20211213-U1.jpg

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu tại hội nghị

Thời gian qua phong trào thi đua yêu nước của ngành Thông tin và Truyền thông đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ và từng đơn vị cơ sở. Công tác khen thưởng cơ bản bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật, đã động viên, tôn vinh kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đã được chú trọng và quan tâm hơn.

Hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng tiếp tục được hoàn thiện, hiện nay Chính phủ đang trình Quốc hội dự thảo sửa đổi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. Các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng như: Chỉ thị 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Quyết định số 1497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” là những cơ sở pháp lý cơ bản và quan trọng để triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, phát huy hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy, tôn vinh, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu giành những thành tựu to lớn, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ vĩ đại: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Kế thừa truyền thống thi đua yêu nước của Ngành, trong những năm qua, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông luôn quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng trong toàn Ngành, trong đó hàng năm đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng để giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp nắm vững các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như nắm vững trình tự, nội dung, thủ tục lập hồ sơ trình xét các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định. Đồng thời hàng năm, Bộ trưởng đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng với mục đích đánh giá việc tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng cũng như nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành.

Qua các Hội nghị tập huấn được tổ chức và qua công tác kiểm tra hàng năm cho thấy hầu hết lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chuyên môn và cán bộ, công chức, người lao động các đơn vị trong toàn Ngành đã có sự nhận thức đúng đắn về công tác thi đua, khen thưởng. Thể hiện bằng hành động cụ thể như phát động các phong trào thi đua sâu, rộng, coi công tác thi đua, khen thưởng không những là động lực to lớn góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mà còn là một trong những công cụ hữu hiệu phục vụ công tác quản lý, điều hành đơn vị. Công tác thi đua, khen thưởng cùng đồng hành và gắn chặt với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi cá nhân và tập thể. Kết quả của các phong trào thi đua được đánh giá bằng chính chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bằng sự đóng góp công sức và sự phấn đấu, rèn luyện của mỗi cá nhân, tập thể trên từng cương vị công tác. Công tác khen thưởng là kết quả của thi đua nhưng cũng là mục tiêu, động lực của thi đua, các hình thức khen thưởng là biểu hiện kết quả các phong trào thi đua trong từng giai đoạn, công tác khen thưởng là đòn bảy không thể thiếu được trong công tác quản lý, hoạt động sản xuất-kinh doanh và phục vụ trong ngành Thông tin và Truyền thông. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho biết, hội nghị sẽ giúp các các đại biểu có được những kiến thức, kỹ năng trong việc chỉ đạo, tham mưu, đề xuất triển khai tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.

Đánh giá về quá trình thực hiện, triển khai công tác thi đua, Thứ trưởng Phan Tâm cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn có những hạn chế cần tiếp tục khắc phục, đó là:

Cấp ủy và Lãnh đạo của một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa đến công tác thi đua, khen thưởng. Việc tổ chức, triển khai phong trào thi đua và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng ở nhiều đơn vị còn mang nặng tính hình thức.

Nhận thức của một số tập thể, cá nhân chưa đầy đủ về khen thưởng, thể hiện ở việc quá khiêm tốn trước thành tích của mình và đơn vị mình. Đối với nội dung này, cần phải quán triệt việc được khen thưởng không chỉ là việc ghi nhận, biểu dương của cấp có thẩm quyền đối với thành tích đã đạt được của tập thể, cá nhân được khen thưởng mà còn là sự tuyên truyền, cổ vũ, khuyến khích người khác, tập thể khác noi gương phấn đấu. Đồng thời, việc khen thưởng còn là sự trao trách nhiệm và kỳ vọng của cấp có thẩm quyền vào tập thể, cá nhân, để tiếp tục lập thành tích cao hơn, xứng đáng với phần thưởng đã được trao tặng.

Ý thức của một số cá nhân được đề nghị khen thưởng chưa cao, thể hiện ở việc xây dựng báo cáo thành tích sơ sài hoặc có đề tài, sáng kiến nhưng không thể hiện rõ trong báo cáo thành tích nên đã không được trình xét khen thưởng hoặc phải yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nhiều lần.

Một số cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng cũng chưa thực sự nhiệt tình và thiếu tâm huyết với công tác thi đua, khen thưởng. Năng lực, kỹ năng tổng hợp, xây dựng, thẩm định báo cáo và vai trò tham mưu, đề xuất của một số cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng chưa tương xứng với yêu cầu của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Công tác xét khen thưởng ở một số đơn vị còn lúng túng do cán bộ tham mưu không nắm được các quy định, quy trình hướng dẫn của Bộ dẫn đến khó khăn trong việc xét khen thưởng và chậm chễ trong việc nộp hồ sơ lên cấp trên hoặc hồ sơ không đúng, không đầy đủ, phải hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi nhiều lần làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của việc xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các cấp.

Vì vậy, để góp phần khắc phục những hạn chế nêu trên thì việc tổ chức tập huấn, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng là hết sức cần thiết nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ này. Đồng thời các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thông qua việc tập huấn sẽ nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ hơn ý nghĩa mục đích, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và nắm bắt sâu hơn các quy định của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng để tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng ở đơn vị mình. Thứ trưởng Phan Tâm nhấn mạnh.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe bài giảng, kiến thức từ PGS.Tiến sĩ Nguyễn Thế Thắng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về : Tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua yêu nước và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay và chuyên đề Phổ biến kiến thức pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; Phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 73/CT-BTTTT ngày 25/10/2021 về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định số 1423/QĐ-BTTTT ngày 15/9/2021 về Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Thông tin và Truyền thông đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua, phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”./.