Ra mắt sách ''Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng''

Với dung lượng 280 trang, cuốn sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” phản ánh cô đọng, sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

IMG-7509.jpg

Tặng sách cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chiều 30/11, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”. Sách do Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm làm chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản.

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì buổi lễ.

Dự Lễ giới thiệu sách, có các đồng chí: Lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Trung ương: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương...; cùng các đồng chí thành viên Ban Biên soạn, Hội đồng nghiệm thu cuốn sách. 

Phát biểu tại lễ giới thiệu cuốn sách, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh: Ngày 09/3/2021, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó nhấn mạnh: “Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ... Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng;... nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi”. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW, cuốn sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” đã được Bộ Công an khẩn trương tổ chức biên soạn, do đồng chí Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm chủ biên. 

“Cuốn sách là sự phát triển sâu sắc hơn, toàn diện hơn những nội dung mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia được phân tích thấu đáo tại Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở những nội dung cốt lõi của Chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia” đã được đồng chí Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giới thiệu rất sâu sắc tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 28/3/2021” - PGS.TS. Phạm Minh Tuấn khẳng định.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn cho biết, với dung lượng 280 trang, cuốn sách được kết cấu thành 2 phần, trình bày trang trọng, hiện đại, phản ánh cô đọng, sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng với cách tiếp cận đi từ tổng quan những điểm mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia được đề cập, phân tích tại Đại hội XIII đến lựa chọn một số điểm mới nổi bật để phân tích, luận giải sâu sắc hơn.

z2981082135684-84cac5.jpg

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm và PGS.TS. Phạm Minh Tuấn tham quan Tủ sách Công an nhân dân tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. (Ảnh: HT)

Trong đó, phần thứ nhất “Bối cảnh mới và khái quát những điểm mới trong nhận thức, tư duy về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia” thể hiện tập trung ở 9 điểm: 1) Nhận thức về an ninh quốc gia và vị trí của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; 2) Nhận thức về phạm vi bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia; 3) Nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; 4) Nhận thức về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; 5) Tư duy về xây dựng lực lượng Công an nhân dân; 6) Nhận thức về phương châm, kế sách bảo vệ an ninh quốc gia; 7) Nhận thức về đối tác, đối tượng; 8) Nhận thức về huy động các nguồn lực trong bảo vệ an ninh quốc gia; 9) Nhận thức về biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia.

Phần thứ hai “Một số điểm mới nổi bật về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia” gồm: 1) An ninh con người và bảo vệ an ninh con người, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương; 2) Xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; 3) Nghiên cứu, phát triển lý luận an ninh; 4) Củng cố, phát huy tiềm lực quốc phòng, an ninh; 5) Kết hợp giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại.

Theo PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, việc xuất bản cuốn sách có ý nghĩa quan trọng bởi đây là ấn phẩm đầu tiên của một bộ, ngành Trung ương trong nghiên cứu, triển khai những điểm mới, những nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, thiết thực thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cuốn sách không chỉ là tài liệu nghiên cứu, học tập quan trọng, có ý nghĩa trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong lực lượng Công an nhân dân, góp phần tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, mà còn là cẩm nang để từ cấp ủy các cấp đến chi bộ tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo có ý nghĩa lâu dài, phục vụ nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng trong cả nhiệm kỳ.

z2981082130681-3.jpg

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: HT)

Nói về ý nghĩa, giá trị của cuốn sách, GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Đại diện Ban Biên soạn cuốn sách nhấn mạnh: Các nội dung được trình bày trong cuốn sách vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn, vừa mang tính tổng kết, lại vừa mang tính dự báo, vừa có ý nghĩa định hướng về mặt nhận thức, vừa có giá trị định hướng về hành động. Cán bộ, đảng viên, nhân dân đọc cuốn sách này sẽ giúp nâng cao nhận thức, xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc cuốn sách này có thể hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của mình. “Cuốn sách mang tính chính luận nhưng viết rất giản dị, các vấn đề lý luận được trình bày dễ hiểu, cập nhật với thực tiễn đời sống cho nên rất sinh động. Đây là một tác phẩm quý, có ý nghĩa thiết thực, giúp cho công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng cán bộ của Đảng ta” - GS.TS. Phùng Hữu Phú khẳng định.

z2981179597480-e7deb1f4f417cf.jpg

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm và PGS.TS. Phạm Minh Tuấn tặng sách cho đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an. (Ảnh: HT)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm cho rằng, trong bối cảnh mới, có nhiều thuận lợi, song cũng còn không ít khó khăn, thách thức và có nhiều vấn đề mới đặt ra. Với tầm nhìn chiến lược, những quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Đại hội XIII của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia ngày càng hoàn thiện, với nhiều điểm mới rất quan trọng, thể hiện sự phát triển không ngừng trong nhận thức và tư duy của Đảng, phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

"Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn Cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tuy nhiên, do thời gian khẩn trương và yêu cầu nghiệp vụ nên một số nội dung liên quan đến các bộ, ngành chưa được tập hợp đưa vào nội dung cuốn sách. Ban Biên soạn rất mong sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ của các bộ, ban, ngành và các đơn vị liên quan để lần tái bản sau cuốn sách tái lần sau được hoàn thiện hơn"- Đại tướng Tô Lâm nêu rõ.

IMG-7513.JPG

Cuốn sách “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” do Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm làm chủ biên. (Ảnh: HT)

Tại lễ giới thiệu sách, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng sách cho Đại tướng Tô Lâm; Ban biên soạn, biên tập và Hội đồng nghiệm thu cuốn sách; đại biểu các cơ quan Trung ương; đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an một số địa phương.

Bộ Công an cũng trao tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen của Bộ Công an cho GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Đại diện Ban Biên soạn cuốn sách; PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vì đã có đóng góp trong công tác biên soạn, xuất bản cuốn sách.

Để phổ biến, lan tỏa nội dung giá trị của cuốn sách đến đông đảo bạn đọc, song song với việc xuất bản sách giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử, phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn .