"Hội đồng Lý luận Trung ương phải nghiên cứu những vấn đề lý luận nền tảng"

T hường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương cần đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác; đặc biệt phải tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận nền tảng, cốt lõi.

 

VVT.png

Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ ra mắt Hội đồng Lý luận Trung ương

Sáng 12/9, tại Hà Nội, diễn ra Lễ ra mắt Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 và Kỳ họp thứ nhất của hội đồng. Dự buổi lễ có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

 

 

Ngày 6/8 vừa qua, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 26 về việc thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương trực thuộc Bộ Chính trị khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 50 người, trong đó có 7 đồng chí Thường trực Hội đồng và 43 Ủy viên. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng làm Chủ tịch Hội đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, tình hình quốc tế và đất nước đang có những thay đổi nhanh chóng liên tục đặt ra nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn rất mới. Vì vậy, nhiệm vụ sắp tới của Hội đồng cũng rất khó khăn, nặng nề.

Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, kế thừa những thành tựu to lớn đã đạt được trong 25 năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ vừa qua. Tiếp tục bám sát Quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng, tinh thần các Văn kiện Đại hội XIII và các văn kiện, nghị quyết của Đảng, nhất là các ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 để nỗ lực hoàn thành trọng trách lớn lao của mình:

6-58.jpg

Toàn cảnh lễ ra mắt.

Hội đồng sẽ bám sát chương trình làm việc toàn khoá của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII để chủ động tư vấn những vấn đề về lý luận chính trị giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, nhất là tư vấn, tham mưu kịp thời cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm kết luận những vấn đề lý luận đã chín, đã rõ, đã được thực tiễn kiểm chứng. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn gắn với những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước.

Đánh giá cao những đóng góp trí tuệ và tâm huyết của các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021 và gửi lời chúc mừng tới các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ, tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng nêu rõ định hướng công tác của Hội động trong nhiệm kỳ mới. Do đó, Hội đồng phải nghiêm túc nghiên cứu, quát triệt sâu sắc bài phát biểu này và xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trong cả nhiệm kỳ mới. 

 

 

 

 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị, thời gian tới Hội đồng Lý luận Trung ương cần đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Đặc biệt phải tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận nền tảng, cốt lõi trong đường lối chiến lược của Đảng, sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời tiến hành tổng kết những vấn quan trọng mới, những vấn đề bức thiết đặt ra từ thực tiễn phát triển đất nước trong bối cảnh đại dịch Covid - 19.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhần mạnh, hoạt động của Hội đồng phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của mình, bám sát yêu cầu thực tiễn đất nước, căn cứ chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII để chủ động triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác. Kịp thời xây dựng các Đề án báo cáo tổng kết tư vấn cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận những vấn đề thực tiễn đã chín, đã rõ; xây dựng các chuyên đề lý luận có chất lượng phục vụ chương trình nghiên cứu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tiếp đó, tại Kỳ họp thứ nhất, các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã tập trung thảo luận những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng trong toàn khóa, đặc biệt là việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội đồng, tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025, tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, chuẩn bị dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, chuẩn bị một bước cho quá trình bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội./.

Nguồn: https://vov.vn