Kết luận kiểm tra về việc kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí đối với Tạp chí Việt Nam hội nhập và Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập

Kết luận số 3/KLKT-CBC ngày 30/8/2021 của Cục Báo chí, chi tiết xem tại đây.

Nguồn: Cục Báo chí