Cung cấp thông tin về việc bị xâm hại quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng

Cục Xuất bản, In và Phát hành vừa có công văn số 614/CXBIPH-TTPC gửi các nhà xuất bản, các doanh nghiệp phát hành về việc cung cấp thông tin về việc bị xâm hại quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng.

Trong thời gian gần đây, tình trạng xâm hại quyền tác giả, quyền liên quan đối với xuất bản phẩm in, xuất bản phẩm điện tử trên website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, ứng dụng di động (gọi chung là trên không gian mạng) có chiều hướng gia tăng. Để phối hợp ngăn chặn và xử lý tình trạng trên, Cục Xuất bản, In và Phát hành thông báo:

1. Các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm chủ động rà soát và có biện pháp đấu tranh, bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan đối với xuất bản phẩm thuộc sở hữu theo quy định.

2. Trường hợp phát hiện vi phạm, tổng hợp gửi thông tin (theo địa chỉ sau):

a) Đối với trường hợp bị xâm hại quyền tác giả, quyền liên quan đến xuất bản phẩm in, xuất bản phẩm điện tử: Tập hợp, cung cấp thông tin bằng văn bản (theo mẫu bảng đính kèm tại đây) gửi về Cục Xuất bản, In và Phát hành (số 10 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tổng hợp gửi các cơ quan chức năng phối hợp, xem xét xử lý theo quy định.

b) Đối với trường hợp bị xâm hại trên sàn thương mại điện tử: Tập hợp, cung cấp thông tin gửi về Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công thương (số 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).