Đổi mới và nâng cao hiệu quả xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị

Trong những năm qua, công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Song, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị vẫn còn những hạn chế, bất cập. Yêu cầu bức thiết hiện nay là phải đổi mới và nâng cao hiệu quả xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, góp phần giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn vai trò của sách lý luận, chính trị trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

20210114-l001.jpg

Ảnh minh họa

1. Lý luận là một phạm trù khoa học phản ánh hiện thực khách quan, tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của trí tuệ loài người trên mọi lĩnh vực tự nhiên và xã hội. Trong đó, lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng của lý luận giới hạn trong lĩnh vực chính trị, phản ánh mối quan hệ của các giai cấp trong việc giành và giữ chính quyền. Nói cách khác, lý luận chính trị là hệ thống tri thức về lĩnh vực chính trị, thể hiện thái độ và lợi ích giai cấp đối với quyền lực nhà nước trong xã hội có giai cấp, là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và thực tiễn chính trị của nhiều người, qua nhiều thế hệ. Ở nước ta, lý luận chính trị được xác định là hệ thống những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng những tinh hoa tư tưởng chính trị của dân tộc và nhân loại. Nó phản ánh tính quy luật của các quan hệ chính trị - kinh tế - xã hội, thể hiện lợi ích và thái độ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đối với việc xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; là công cụ quan trọng cho việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Từ khái niệm trên, sách lý luận, chính trị được xác định là mảng sách có vai trò quan trọng, góp phần trực tiếp truyền bá, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; những vấn đề lý luận - chính trị của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, đồng thời giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân ta có được những tri thức lý luận cần thiết, xây dựng nền tảng tư tưởng, bản lĩnh và trình độ chính trị.

Những năm qua, công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị đã có bước chuyển biến tích cực. Hệ thống các nhà xuất bản tham gia xuất bản sách lý luận, chính trị phát triển cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh vai trò chủ chốt của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, hầu hết các nhà xuất bản khác đều tích cực tham gia xuất bản sách lý luận, chính trị theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ. Nhờ đó, chất lượng và số lượng sách lý luận, chính trị đều tăng lên. Tổng số sách lý luận, chính trị trong 10 năm qua đạt khoảng 60.000 đầu sách với trên 200 triệu bản1, chiếm khoảng 6-8% số đầu sách và 8-10% số bản sách hằng năm. Các nhà xuất bản: Chính trị quốc gia Sự thật, Lý luận chính trị, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Tư pháp... luôn có tỷ lệ sách lý luận, chính trị cao với khoảng 30-35% trong tổng số sách được xuất bản. Một số nhà xuất bản địa phương như: Nhà xuất bản Hà Nội, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Nghệ An, Nhà xuất bản Thanh Hóa... cũng luôn quan tâm đến việc xuất bản sách lý luận, chính trị, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ do cơ quan chủ quản giao phó, vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu tìm hiểu, học tập, nghiên cứu của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Không chỉ có sự tăng trưởng về số lượng đầu sách và bản sách, với sự tham gia trách nhiệm của các nhà xuất bản, nội dung, hình thức, cơ cấu, thể loại của sách lý luận, chính trị cũng ngày càng phong phú và đa dạng, góp phần khẳng định tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề lý luận về Đảng cầm quyền, về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc, đưa những kiến thức mới về lãnh đạo chính trị, kinh tế, văn hóa vào đời sống xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chính trị xuyên suốt của ngành xuất bản trong thời kỳ đổi mới.

Bên cạnh đó, sách lý luận, chính trị có nội dung phổ thông dành cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ sở đã được các nhà xuất bản nỗ lực thực hiện và hoàn thành với chất lượng tốt, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong từng năm. Đồng thời, đã có những công trình nghiên cứu có giá trị lâu dài, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới đất nước, ổn định chính trị - xã hội, tuyên truyền đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, nhiều nhà xuất bản, trong đó có các nhà xuất bản có chức năng xuất bản sách lý luận, chính trị đã quan tâm đến một hình thức xuất bản mới - xuất bản sách điện tử. Đến nay, trong 9 nhà xuất bản xuất bản sách điện tử, thì Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân là những đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ để xuất bản nhiều bộ sách lý luận, chính trị dưới dạng xuất bản phẩm điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc tiếp cận, truy xuất và tìm kiếm sách lý luận, chính trị2. 

Phương thức phát hành sách lý luận, chính trị bước đầu được cải tiến. Bên cạnh kênh phát hành truyền thống, các nhà xuất bản và đơn vị phát hành sách còn quan tâm tới hình thức phát hành online nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa...

Song song với hoạt động phát hành, các hoạt động quảng bá, giới thiệu sách lý luận, chính trị cũng từng bước được chú trọng thông qua việc giới thiệu sách mới, sách hay tại các hội chợ, triển lãm sách, nhất là trên những phương tiện truyền thông, diễn đàn uy tín trong nước và quốc tế. Những hoạt động đó không chỉ làm tăng tính hiệu quả trong công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị mà còn đóng góp chung vào sự phát triển của ngành xuất bản.

Đội ngũ làm công tác biên tập, phát hành sách lý luận, chính trị có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị ngày càng cao. Có thể kể đến đội ngũ biên tập viên của các Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia Sự thật, Lý luận chính trị, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân... 

2. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị vẫn còn những hạn chế, thể hiện trên một số mặt như:

Số lượng, cơ cấu, nội dung, hình thức sách lý luận, chính trị còn nhiều bất cập. Dù số lượng sách lý luận, chính trị có xu hướng tăng dần qua từng năm nhưng số lượng sách hay, có giá trị cao chưa nhiều. Một số loại sách lý luận, chính trị quan trọng như sách tổng kết thực tiễn; sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; sách luận giải các vấn đề mới còn ít; đặc biệt, còn thiếu các công trình nghiên cứu chuyên sâu từng lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội. Loại sách cẩm nang cho cán bộ cơ sở, sách lý luận, chính trị phổ thông, sách bỏ túi, sách lý luận, chính trị dành cho bạn đọc trẻ tuổi, sinh viên chưa được quan tâm đúng mức. Sự đơn điệu, khô khan, thiếu hấp dẫn còn thấy ở nhiều công trình nghiên cứu. Trong khi đó, tình trạng sách sai sót về nội dung vẫn tiếp tục diễn ra. Dù đã giảm qua từng năm, song vẫn xuất hiện một số đầu sách có nội dung không phù hợp; nhận định, đánh giá chưa toàn diện, thậm chí trái với quan điểm, đường lối của Đảng, lợi ích của dân tộc, để lại không ít hệ lụy.

Việc ứng dụng công nghệ vào xuất bản và phát hành sách lý luận, chính trị chưa hiệu quả. Việc chuyển đổi từ xuất bản truyền thống sang xuất bản điện tử của các nhà xuất bản có chức năng xuất bản sách lý luận, chính trị còn chậm; hình thức xuất bản điện tử chủ yếu mới chỉ dừng lại ở số hóa từ sách đã xuất bản, những hình thức mới như sách Audio, sách thực tế ảo và các sách tương tác hầu như chưa có.

Phương thức hoạt động của hệ thống phát hành sách lý luận, chính trị còn chậm đổi mới. Đa số các cơ sở phát hành thuộc các thành phần kinh tế khác chỉ tập trung phát hành những ấn phẩm có lợi nhuận cao, ít phát hành sách lý luận, chính trị, nhất là sách kinh điển, sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, dẫn đến việc tiếp cận sách lý luận, chính trị, nhất là ở nhiều địa bàn cơ sở còn gặp khó khăn. Nhiều thư viện công cộng, thư viện trường học chưa chấp hành đúng quy định trong việc dành kinh phí bổ sung sách hằng năm để mua sách lý luận, chính trị; chưa coi trọng đúng mức việc lựa chọn mua sách lý luận, chính trị có chất lượng, bảo đảm thông tin chính thống, khoa học, cập nhật... Giá bán sách lý luận, chính trị còn cao so với thu nhập và khả năng thanh toán của số đông cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc phát hành sách điện tử theo hình thức trực tuyến tuy đã được một số nhà xuất bản quan tâm nhưng cũng mới chỉ dừng ở giai đoạn thử nghiệm, hiệu quả còn hạn chế.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông, quảng bá sách nhìn chung còn chậm đổi mới, chưa phát huy hiệu quả vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội trong việc tuyên truyền đối với sách lý luận, chính trị. Thông tin về sách chưa được phổ biến rộng rãi đến bạn đọc. Việc giao lưu ấn phẩm, tài liệu và trao đổi kinh nghiệm xuất bản sách lý luận, chính trị giữa các nhà xuất bản trong nước với các nhà xuất bản trên thế giới còn nhiều hạn chế.

3. Hiện nay, tình hình thế giới và trong nước đang có cả những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới to lớn, phức tạp đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Bên cạnh đó, cách mạng khoa học và công nghệ cũng như tiến trình toàn cầu hóa đang diễn ra vô cùng nhanh chóng, tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia, dân tộc. Do đó, đòi hỏi công tác lý luận chính trị của Đảng phải nâng tầm tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ của thời đại mới; mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận, chính trị, giữ vững bản lĩnh chính trị, luận giải một cách khoa học và thực chứng những vấn đề của cuộc sống... Toàn hệ thống chính trị cũng như mỗi cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến cơ sở phải thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, tích cực nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa về lý luận của nhân loại, cập nhật những thành tựu nghiên cứu, bài học phát triển của thế giới, theo kịp tiến trình hội nhập quốc tế về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội và xu hướng phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Để đáp ứng những yêu cầu cấp bách đó, đòi hỏi các nhà xuất bản phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức, phương thức và tổ chức hoạt động xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị nhằm tận dụng tối đa thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ  nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị, để nâng cao hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó cần tập trung vào một số nhóm giải pháp sau:

Một là, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị phục vụ yêu cầu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, trong đó trọng tâm là quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị. Đặc biệt, cần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền đối với công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị. Tiếp tục chỉ đạo công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về công tác lý luận trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới và Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Hai là, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị. Cần triển khai các chính sách hỗ trợ về xuất bản theo Điều 7, Luật Xuất bản năm 2012 nhằm tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực, tiềm lực của hoạt động xuất bản, tạo điều kiện cho các nhà xuất bản khai thác nguồn bản thảo, đặt hàng cho nhà xuất bản để tổ chức xuất bản tài liệu, sách trong phạm vi ngành, địa phương mình phụ trách. Quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp trong tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị.

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục kiến nghị, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động xuất bản nói chung và củng cố năng lực của các nhà xuất bản, trước hết là các nhà xuất bản có chức năng xuất bản sách lý luận, chính trị nói riêng. Đồng thời, sớm xây dựng và hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới nhà xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, trong đó nòng cốt là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; có sự phân công phối hợp chặt chẽ giữa các nhà xuất bản và các cơ sở phát hành, khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp gây lãng phí nguồn lực của xã hội. 

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan quản lý chuyên ngành từ Trung ương đến địa phương tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động trên cơ sở xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm, phân công, phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với cơ quan chủ quản nhà xuất bản; tiếp tục rà soát để giảm bớt thủ tục hành chính trong hoạt động xuất bản; nâng cao trình độ, năng lực cho công chức làm công tác quản lý nhà nước thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ về xuất bản, phát hành; nâng cao chất lượng công tác đọc lưu chiểu; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, kiên quyết xử lý những sách có nội dung sai phạm, nhất là sai phạm về chính trị, tư tưởng.

Ba là, tăng cường tiềm lực cho các nhà xuất bản và hoạt động xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị. Các nhà xuất bản cần chủ động đổi mới cơ chế quản lý, hoạt động theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Nâng cao năng lực tài chính, năng lực tổ chức bản thảo, biên tập, phát triển thị trường và khả năng cạnh tranh của các nhà xuất bản. Mỗi nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách lý luận, chính trị cần xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, có tầm nhìn, trong đó cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa thực hiện chức năng tư tưởng - văn hóa và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; chủ động xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu, mở rộng thị phần. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực sẵn có, đặc biệt là nguồn lực con người, nguồn lực tài chính và cơ chế, chính sách, đồng thời tích cực huy động các nguồn lực xã hội phục vụ việc phát triển công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị. 

Chú trọng đầu tư ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về sách lý luận, chính trị. Đổi mới, sáng tạo trong công tác nghiên cứu, biên soạn; đa dạng hóa các thể loại sách và phương thức xuất bản, phát hành sách; cung cấp các dịch vụ về sách lý luận, chính trị trên internet; cung cấp số lượng sách lý luận, chính trị thiết yếu đáp ứng nhu cầu của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở trong và ngoài nước.

Các nhà xuất bản tiếp tục hoàn thiện quy trình thẩm định, biên tập sách lý luận, chính trị nhằm từng bước nâng cao chất lượng chính trị, khoa học, tính thực tiễn, tính chiến đấu, tính thuyết phục và hấp dẫn của sách lý luận, chính trị. Có biện pháp phù hợp nhằm cân đối lại cơ cấu các mảng sách lý luận, chính trị theo hướng phong phú, đa dạng đáp ứng được yêu cầu nhiều mặt của công tác chính trị, tư tưởng và những vấn đề cơ bản, bức xúc do thực tiễn đặt ra. Chú trọng xuất bản, phát hành mảng sách lý luận, chính trị dành cho đối tượng bạn đọc ở các xã, phường, thị trấn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo; sách cho người Việt Nam ở nước ngoài và phục vụ thông tin đối ngoại; sách đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Quan tâm xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị theo hướng phổ cập, phổ thông, ngắn gọn, sinh động, hấp dẫn, dễ hiểu, gắn với thực tiễn cuộc sống mà vẫn thể hiện được nội dung cốt lõi nhằm phục vụ đông đảo quần chúng. 

Đẩy mạnh liên kết trong hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm giữa nhà xuất bản với các cơ quan, tổ chức nhà nước, tư nhân, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các đoàn thể, các tổ chức nước ngoài được phép hoạt động ở Việt Nam... từ đó thu hút các nguồn lực xã hội và tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động xuất bản, phát hành sách.

Bốn là, tạo nguồn bản thảo có chất lượng, tiến tới xuất bản những tác phẩm, công trình lý luận, chính trị đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Bên cạnh việc tiếp tục tăng cường xuất bản các trước tác trong kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các công trình tổng kết lý luận có giá trị của Đảng ta, cần có kế hoạch xây dựng, khai thác nguồn bản thảo có giá trị cao nhằm kịp thời tổng kết thực tiễn, luận giải các vấn đề mới phát sinh, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa về lý luận của nhân loại, cập nhật kịp thời các thành tựu nghiên cứu, bài học phát triển của thế giới, theo kịp tiến trình hội nhập quốc tế về kinh tế, chính trị và nhiều lĩnh vực khác. Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, phối hợp với các tổ chức xã hội, trước hết là Hội Xuất bản Việt Nam cùng các cơ quan liên quan xây dựng quỹ bản thảo về sách lý luận, chính trị bằng việc thực hiện mua bản quyền, tổ chức dịch thuật, đặt hàng nghiên cứu từ các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành và cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước. Từ nguồn bản thảo sẵn có, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng và tình hình thực tiễn để tổ chức xuất bản, đưa sách đến với cán bộ, đảng viên ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

Năm là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ biên tập, cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất bản. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm nghề nghiệp, không ngừng nâng cao ý thức chính trị và trình độ lý luận cho đội ngũ làm công tác biên tập, xuất bản; chống các biểu hiện tiêu cực trong đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ biên tập - xuất bản. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, đảm bảo về quan điểm chính trị và chất lượng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cả ba khâu xuất bản, in và phát hành.

Sáu là, tăng cường giới thiệu, quảng bá sách lý luận, chính trị đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại thông qua sách lý luận, chính trị. Xây dựng kế hoạch cụ thể phục vụ cho hoạt động giới thiệu, quảng bá sách lý luận, chính trị Việt Nam ra nước ngoài để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nắm bắt được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mặt khác, tích cực khai thác và nhập các sách lý luận, chính trị có giá trị của nước ngoài vào Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, tiếp cận tri thức lý luận, chính trị trên thế giới của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. 

1. Trong giai đoạn 2003-2018, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản hơn 14.400 đầu sách, số lượng in 58.000.000 bản, Nhà xuất bản Lý luận chính trị đã xuất bản hơn 3.200 đầu sách, số lượng in hơn 450.000 bản, trong đó sách lý luận, chính trị chiếm 93%; Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản hơn 10.500 đầu sách với hơn 18.000.000 bản, trong đó sách lý luận, chính trị chiếm 27%; Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản hơn 5.600 đầu sách với hơn 17.900 bản, trong đó sách lý luận, chính trị chiếm 25%; Nhà xuất bản Thanh niên xuất bản hơn 16.200 đầu sách với 17.400.000 bản, trong đó sách lý luận, chính trị chiếm 12,5%; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản 4.327 đầu sách với 19.000.000 bản, trong đó sách lý luận, chính trị chiếm 35%,...

2. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã số hóa được nhiều bộ sách lớn và triển khai xuất bản, phát hành sách điện tử thông qua trang stbook.vn.

 

Hoàng Vĩnh Bảo
Thứ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam