Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Ngày 26/02/2021, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

08.png

Ảnh minh họa – Nguồn daklak.gov.vn

Để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thống kê tỉnh (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh - dưới đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh) có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Phương án Tổng điều tra theo quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai công tác chuẩn bị, ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh và cấp huyện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, nhất là khâu phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động và ứng dụng phương pháp cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra kinh tế 2021 đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát nghiệp vụ thu thập số liệu tại địa bàn điều tra, nghiệm thu phiếu điều tra theo đúng Phương án của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương quy định.

Sở Nội vụ có trách nhiệm thực hiện cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan để tổ chức triển khai theo Phương án và chỉ đạo của Trung ương. Chủ động tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ Quản trị hệ thống và giám sát viên, tập huấn, hướng dẫn Quản trị hệ thống và giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan có liên quan thực hiện công tác điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đúng lộ trình và thời gian quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk, Báo Đắk Lắk, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cùng cấp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch, Phương án điều tra để các ngành, các cấp và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra; đảm bảo kê khai đúng, đầy đủ các nội dung theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị bưu chính, viễn thông đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành giữa các cấp trong quá trình triển khai điều tra, trong đó, đặc biệt chú ý các xã vùng sâu, vùng xa, những nơi có nhiều khó khăn về điều kiện thông tin liên lạc.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh cung cấp đầy đủ thông tin từ các nguồn dữ liệu hành chính đáp ứng yêu cầu phục vụ điều tra theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương; Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc điều tra theo quy định. Các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan đến nội dung điều tra cho Cục Thống kê tỉnh, Sở Nội vụ nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành công tác điều tra theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại địa phương theo đúng Phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh và Sở Nội vụ chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyển chọn điều tra viên, các nguồn nhân lực liên quan đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo quy định. Tăng cường chỉ đạo tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung của cuộc điều tra đến các tầng lớp nhân dân địa phương; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện Tổng điều tra theo kế hoạch.

Các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, các đơn vị hành chính Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin theo nội dung quy định của Phương án điều tra. Giao Cục Thống kê tỉnh, Sở Nội vụ căn cứ chức năng, thẩm quyền được giao tổ chức theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.