Bà Rịa – Vũng Tàu tổng điều tra kinh tế

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện trên phạm vi cả nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020.

20210322-l9.jpg

Cuộc điều tra kinh tế sẽ diễn ra trên cả nước

Theo đó, Tổng điều tra kinh tế nhằm thu thập thông tin cơ bản về các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng để phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Các nội dung thông tin cần thu thập bao gồm: Nhận dạng đơn vị điều tra; lao động và thu nhập của người lao động; kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra.

Tổng điều tra lần này sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn sau: Giai đoạn 1: Thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài được cấp Giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/3 đến ngày 30/5/2021;

Giai đoạn 2: Thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2021.

Dự kiến, kết quả sơ bộ Tổng điều tra công bố vào tháng 12/2021. Kết quả chính thức công bố vào quý II năm 2022.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, cuộc Tổng điều tra được áp dụng tối đa công nghệ thông tin trong thu thập thông tin thống kê (các bảng hỏi điện tử, phiếu điều tra điện tử) và các hồ sơ hành chính, cơ sở dữ liệu hành chính của các Sở, ban, ngành... để thu thập thông tin, nhằm giảm chi phí trong công tác điều tra.

Điều này yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện tốt việc cung cấp các dữ liệu hành chính về các đơn vị cơ sở do cơ quan mình đang quản lý; các Ban Chỉ đạo tổng điều tra các cấp cũng cần nỗ lực hơn nữa để vận dụng tốt công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Theo Kế hoạch tổ chức thực hiện phương án trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khối doanh nghiệp sẽ thực hiện từ ngày 02/01/2021 đến 30/7/2021 với hai giai đoạn; giai đoạn một điều tra toàn bộ từ 02/01/2021 đến 30/4/2021 và giai đoạn hai điều tra chọn mẫu từ 02/5/2021 đến 30/7/2021; trong các giai đoạn có các bước tiến hành cụ thể theo quy trình sản xuất thông tin thống kê;

Khối sự nghiệp, các hiệp hội, các tổ chức xã hội: Chuẩn bị thu thập thông tin từ ngày 01/02/2021 đến 28/02/2021. Tiến hành thu thập thông tin từ ngày 01/3/2021 đến 30/4/2021;

Khối cá thể: Chuẩn bị thu thập thông tin từ ngày 02/5/2021 đến 15/6/2021. Tiến hành thu thập thông tin từ ngày 01/7/2021 đến 30/7/2021;

Khối tôn giáo, tín ngưỡng: Chuẩn bị thu thập thông tin từ ngày 02/6/2021 đến 15/6/2021. Tiến hành thu thập thông tin từ ngày 01/7/2021 đến 30/7/2021;

Khối cơ quan Đảng, các đơn vị hành chính thuộc tỉnh và trực thuộc các huyện, thị xã, thành phố do Sở Nội vụ chủ trì triển khai theo Kế hoạch và phương án của Bộ Nội vụ.

Để đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra này, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã yêu cầu các đơn vị có liên quan như: Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định số 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện phương án Tổng điều tra theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

UBND các huyện, thành phố, thị xã được yêu cầu có trách nhiệm thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của đơn vị mình; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tổng điều tra trên địa bàn huyện; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (Ủy ban nhân dân cấp xã), Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong cuộc Tổng điều tra trên địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo các Sở, ban, ngành tham gia Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công.

Riêng đối với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ đạo tổng điều tra tỉnh và các cơ quan liên quan đến sự vụ này tổ chức tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra này đến toàn thể nhân dân đảm bảo cho cuộc Tổng điều tra tiến hành đúng tiến độ theo phương án, đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra, các đơn vị thuộc đối tượng điều tra thu thập thông tin trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, trung thực, kịp thời những thông tin.