Lâm Đồng triển khai cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Triển khai thực hiện Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia; Bộ Trưởng Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 về điều tra cơ sở hành chính năm 2021, Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 về ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 về điều chỉnh Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và các văn bản hướng dẫn triển khai của Ban chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương - Bộ Nội vụ.

20210301-l300.jpg

Trụ sở UBND tỉnh Lâm Đồng - Nguồn: vnexpress.net

Theo phương án điều tra của Bộ Nội vụ, cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được thực hiện trên phạm vi toàn quốc đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội ở các cấp từ Trung ương đến địa phương. Cuộc điều tra sẽ thu thập thông tin năm 2020 về số cơ sở hành chính; số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính. Việc điều tra được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử, theo địa chỉ: https://hcsn2021.gso.gov.vn. Mục đích của cuộc điều tra là rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.

Triển khai thực hiện cuộc điều tra tại tỉnh Lâm Đồng, Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực triển khai cuộc điều tra cơ sở hành chính của Ban Chỉ đạo Điều tra kinh tế - Cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng Kế hoạch điều tra; tuyển chọn quản trị viên hệ thống và giám sát viên cấp tỉnh; triển khai cho Ban Chỉ đạo Điều tra kinh tế - Cơ sở hành chính năm 2021 các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng tuyển chọn quản trị viên hệ thống, giám sát viên cấp huyện; tổ chức tập huấn triển khai điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (ngày 26/02/2021). Hiện nay đang tiếp tục rà soát hoàn thiện thông tin về danh sách đối tượng được điều tra và sẽ tiến hành thu thập thông tin điều tra từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/4/2021.

Các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ cung cấp thông tin điều tra theo mẫu phiếu bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời, không bỏ sót các thông tin quy định. Các cơ quan điều tra bảo mật thông tin cá nhân thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê.