Yên Bái: Ban hành Chỉ thị về việc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh (Cơ quan Thường trực chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh) căn cứ phương án Tổng điều tra, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Xây dựng kế hoạch các bước tiến hành Tổng điều tra phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh đảm bảo đúng nội dung phương án Tổng điều tra, bảo đảm công tác Tổng điều tra được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

20210316-l20.jpg

Ảnh minh họa

Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố trong suốt quá trình thực hiện Tổng điều tra; kiểm tra, nghiệm thu phiếu, tài liệu điều tra; tổng hợp, báo cáo kết quả Tổng điều tra về Ban Chỉ đạo Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm chất lượng và thời gian quy định.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; xây dựng kế hoạch Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công tác điều tra được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo điều tra Trung ương.

Thủ trưởng các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các ngành, các tổ chức Đảng, đoàn thể, hiệp hội đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái tổ chức thực hiện điều tra tại đơn vị mình quản lý theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp và trực tiếp thu thập, cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin của đơn vị mình vào phiếu điều tra điện tử đúng thời gian theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh.

 Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh phối hợp với Cục Thống kê thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Tổng điều tra trên địa bàn quản lý.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn mình; chỉ đạo việc tuyển dụng đủ số lượng điều tra viên đảm bảo có năng lực, trình độ để hoàn thành tốt các phiếu điều tra; tổ chức mạng lưới thực hiện công tác điều tra; tuyên truyền sâu rộng cho các đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng điều tra hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra và Điều tra cơ sở hành chính, thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác cho điều tra viên; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc điều tra của địa phương mình theo đúng quy trình, tiến độ và đạt yêu cầu về chất lượng; chỉ đạo sâu sát, báo cáo tiến độ điều tra và những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện Tổng điều tra về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Cục Thống kê tỉnh), Điều tra cơ sở hành chính (qua Sở Nội vụ) để kịp thời tháo gỡ, giải quyết, nhằm thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra.

Giám đốc/thủ trưởng các công ty, doanh nghiệp nhà nước, các công ty trách nhiệm hữu hạn và cổ phần có vốn nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân và cơ sở kinh tế thuộc thành phần kinh tế ngoài nhà nước; các đơn vị hành chính, sự nghiệp có trách nhiệm cử người phối hợp với điều tra viên ghi phiếu và kê khai phiếu điều tra đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh; nghiêm túc chấp hành, thực hiện tốt quy định của Luật Thống kê 2015, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra trung ương; chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc thực hiện cuộc Tổng điều tra theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Sở Tài chính phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, Sở Nội vụ căn cứ nhu cầu thông tin phục vụ tại địa phương, cân đối, hỗ trợ kinh phí cho cuộc Tổng điều tra và Điều tra cơ sở hành chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Truyền thông, văn hóa các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính các cấp tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, truyền hình, truyền thanh), trên mạng Internet, sử dụng logo, áp phích cổ động v.v... tạo điều kiện cho các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tôn giáo hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, xác định được trách nhiệm, để phối hợp với lực lượng điều tra viên kê khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra theo yêu cầu và thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc tham gia Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra và Điều tra cơ sở hành chính cấp huyện/thị xã/thành phố  chịu trách nhiệm hướng dẫn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra và Điều tra cơ sở hành chính cấp xã/phường/thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã) hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (nơi không đủ điều kiện thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra) tuyển chọn điều tra viên; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra cho giám sát viên cấp huyện và điều tra viên; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo phương án và kế hoạch của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, giám đốc các doanh nghiệp/cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị này; Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.