[DỰ THẢO] TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CÁC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GỬI VỀ HỘI NGHỊ GIAO BAN QLNN QUÝ I/2021

  [DỰ THẢO] TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CÁC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GỬI VỀ  HỘI NGHỊ GIAO BAN QLNN QUÝ I/2021

 Toàn văn dự thảo tải về tại đây.

Nguồn: Văn phòng Bộ TTTT