Lai Châu: Chỉ thị về Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

20210316-l23.jpg

Ảnh minh họa

Chỉ thị nêu rõ: Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành phương án Tổng điều tra Kinh tế năm 2021; Văn bản số 165/TCTK-TTDL ngày 23/02/2021 của Tổng cục Thống kê về việc triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Văn bản số 703/BCĐTW-TTT ngày 05/2/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương về việc chỉ đạo tổ chức, cá nhân hợp tác trong cung cấp thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Cục trưởng Cục Thống kê; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Lai Châu năm 2021 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo):

Chỉ đạo thực hiện thu thập thông tin Tổng điều tra đối với doanh nghiệp; cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, tôn giáo và các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh.

Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin gồm các hình thức kiểm tra giám sát trực tiếp tại các đơn vị điều tra và trực tuyến trên Trang Thông tin điều hành tác nghiệp của Tổng điều tra.

Căn cứ Kế hoạch số 662/KH-BCĐTW ngày 05/02/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021, xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền tại địa phương.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh trong quá trình triển khai Tổng điều tra.

2. Cục Thống kê tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) chủ trì việc tổ chức thu thập thông tin đối với doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, tôn giáo và các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể:

Căn cứ phương án Tổng điều tra kinh tế, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, chủ động xây dựng kế hoạch các bước tiến hành Tổng điều tra kinh tế phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh đảm bảo đúng nội dung phương án Tổng điều tra. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thành phố trong suốt quá trình thực hiện Tổng điều tra; kiểm tra, nghiệm thu phiếu, tài liệu điều tra; tổng hợp, báo cáo kết quả Tổng điều tra về Ban Chỉ đạo Trung ương (Tổng cục Thống kê), UBND tỉnh bảo đảm chất lượng và thời gian quy định.

Phối hợp, hỗ trợ Sở Nội vụ về nghiệp vụ Điều tra cơ sở hành chính các cấp theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 641/BNV-BCĐ ngày 10/02/2021 của Bộ Nội vụ.

3. Sở Nội vụ (Phó Ban Chỉ đạo) chủ trì tổ chức thu thập thông tin đối với cơ quan hành chính:

Căn cứ phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương (Bộ Nội vụ), chủ động xây dựng kế hoạch các bước tiến hành Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 điều tra phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh đảm bảo đúng nội dung phương án Điều tra cơ sở hành chính. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Điều tra cơ sở hành chính theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thành phố trong suốt quá trình thực hiện Điều tra cơ sở hành chính; kiểm tra, nghiệm thu phiếu, tài liệu điều tra; tổng hợp, báo cáo kết quả Điều tra cơ sở hành chính về Ban Chỉ đạo Trung ương (Bộ Nội vụ), UBND tỉnh bảo đảm chất lượng và thời gian quy định.

4. Các đơn vị: Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho Cục Thống kê tỉnh lập và rà soát danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2021.

5. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp với Cục Thống kê tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Tổng điều tra trên địa bàn quản lý.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo:

Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn huyện, thành phố.

Chỉ đạo việc tuyển dụng số lượng tổ trưởng, điều tra viên đảm bảo có năng lực, trình độ để làm hoàn thành tốt các phiếu điều tra.

Tổ chức mạng lưới thực hiện công tác điều tra; tuyên truyền sâu rộng cho các đơn vị, các nhân thuộc đối tượng điều tra hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính, thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác cho điều tra viên.

Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc điều tra của địa phương mình theo đúng quy trình, tiến độ và đạt yêu cầu về chất lượng; chỉ đạo sâu sát, báo cáo tiến độ điều tra và những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện Tổng  điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính về Ban chỉ đạo tỉnh (Qua Cục Thống kê, Sở Nội vụ tỉnh), để kịp thời tháo gỡ, giải quyết, nhằm thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính.

7. Các doanh nghiệp/hợp tác xã, đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, những người trực tiếp tham gia tổ chức cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính:

Nghiêm túc chấp hành, thực hiện tốt quy định của Luật Thống kê, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Ban chỉ đạo Tổng điều tra trung ương.

Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh trong quá trình chuẩn bị, triển khai điều tra; chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc tích cực tham gia, hợp tác trong cung cấp thông tin thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính theo yêu cầu của Ban chỉ đạo tỉnh.

8. Sở Tài chính phối hợp với Cục Thống kê, Sở Nội vụ tỉnh căn cứ nhu cầu thông tin phục vụ tại địa phương cân đối, hỗ trợ kinh phí cho cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

9. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 662/KH-BCĐTW ngày 05/2/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 về công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021, nhằm tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân và tất cả các đối tượng điều tra trên địa bàn tỉnh hiểu rõ mục đích, ý nghĩa quan trọng của việc điều tra và thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc tham gia Tổng điều tra kinh tế năm 2021; tài liệu Hỏi – Đáp về Tổng điều tra được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra phục vụ cho công tác tuyên truyền tại địa phương (không phát hành đĩa CD).

Đây là cuộc Tổng điều tra lớn, có ý nghĩa quan trọng, phạm vi điều tra rộng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các đơn vị, tổ chức liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.