Bến Tre đẩy mạnh triển khai đề án chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025

Các ngành, địa phương sớm xây dựng kế hoạch triển khai chuyển đổi số, đồng thời, tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản để tạo khuôn khổ pháp lý và tập trung triển khai các dự án hạ tầng trong xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

20210308-Nam-1.png

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bến Tre

Đó là yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre về tình hình triển khai chương trình chuyển đổi số trên địa bàn theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Bến Tre.

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện một số công việc đạt kết quả bước đầu.

Theo đó, đã phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; ban hành kế hoạch truyền thông tạo nhận thức về chuyển đổi số; thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre; ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, phát triển chuyển đổi số; triển khai thí điểm có hiệu quả dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Bến Tre.

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 trong năm 2020 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Bến Tre, đến ngày 31/10/2020, tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra với 1.030 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 4.

Triển khai thực hiện đề án thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị các sở, ngành cần tăng cường kết nối với các bộ ngành Trung ương để thực hiện chuyển đổi số. Nên chọn một xã để thực hiện mô hình điểm và chọn một số ngành cụ thể triển khai thí điểm để rút kinh nghiệm; có bộ phận tư vấn giúp Ban Chỉ đạo trong thời gian đầu để có định hướng thực hiện và cần tiêu chuẩn lựa chọn phần mềm để thực hiện chuyển đổi số.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, góp ý để hoàn thiện các văn bản theo hướng đơn giản, dễ hiểu. Nội dung các văn bản cần cụ thể, sát thực tế.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đề nghị các ngành, địa phương căn cứ Nghị quyết và Đề án để xây dựng kế hoạch triển khai chuyển đổi số, đồng thời tập trung tuyên truyền để tạo nhận thức, tạo sự đồng thuận và tích cực hành động. Các ngành, địa phương sớm xác định nhiệm vụ của ngành, địa phương mình để tuyên truyền cho hiệu quả; hoàn thiện hệ thống các văn bản để tạo khuôn khổ pháp lý và tập trung triển khai các dự án hạ tầng.

Tập trung xây dựng chính quyền điện tử và chuyển chính quyền điện tử sang chính quyền số, trước mắt là chuyển toàn bộ dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 để cuối năm 2021 sẽ tiếp nhận và giải quyết toàn bộ hồ sơ trực tuyến. Mỗi huyện chọn một xã để thực hiện chuyển chính quyền điện tử sang chính quyền số kết hợp với quản lý thông minh một số lĩnh vực.

Đặc biệt, để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số, cần tập trung đào tạo nhân lực số, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Pham Văn Mãi nhấn mạnh./.