THÔNG BÁO Kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Tạp chí Thông tin và Truyền thông

THÔNG BÁO Kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Xem tại đây: Upload_Moi/2020_anh02/thong-bao-ket-qua-thi-vong-2.pdf