Tổng điều tra kinh tế năm 2021, sẽ tính toán lại quy mô GDP

Bà Nguyễn Thị Hương, tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, cho biết kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2021 sẽ cung cấp thông tin đúng, đầy đủ và sát thực tế nhất để biên soạn các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô.

20210303-l7.jpg

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 sẽ điều tra thu nhập người lao động trong các khu vực doanh nghiệp - Ảnh: QUANG PHÚC

Số liệu điều tra được công bố sẽ là số liệu chính thức, không phải số liệu ước tính hoặc sơ bộ, trong đó có chỉ tiêu GDP của nền kinh tế, bà Hương cho biết thêm.

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 thực hiện theo quyết định 307/QĐ-TTg của Thủ tướng. Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương thực hiện.

Theo Tổng cục Thống kê, mục đích cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu sự phân bổ của các cơ sở và lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, địa phương.

Trong lần tổng điều tra này, Tổng cục Thống kê sẽ tính toán, biên soạn lại chỉ tiêu GDP toàn nền kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê.

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 sẽ cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh, phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội.

Đối tượng của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 là các doanh nghiệp, hợp tác xã; cơ sở sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Cuộc tổng điều tra sẽ thực hiện trên phạm vi cả nước, đối với tất cả các đơn vị điều tra thuộc các loại hình kinh tế, ngành kinh tế.

Nội dung điều tra gồm thông tin nhận dạng đơn vị điều tra như thông tin định danh của cơ sở, ngành hoạt động sản xuất kinh doanh; các loại hình doanh nghiệp, đơn vụ sự nghiệp, hiệp hội; các cơ sở kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Điều tra các thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; về kết quả và chi phí sản xuất kinh doanh; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề.

Thời gian thu thập thông tin của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021, đối với khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã từ 1-3 đến hết 30-5, với các tỉnh, thành phố có trên 8.000 doanh nghiệp trở lên, thời gian thu thập thông tin chậm nhất đến 31-8.

Với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, thời gian thu thập thông tin từ 1-3 đến 30-4, đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, thời gian thu thập thông tin điều tra từ 1-7 đến 30-7, đối với cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thời gian thu thập thông tin từ 1-7 đến 30-7.

Kết quả của cuộc tổng điều tra kinh tế - xã hội dự kiến được công bố vào tháng 2-2022.