Một số nội dung chủ yếu của phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ngày 27/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTg về Tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Ngày 03/9/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

rrrr-2017-03-14-22-12.jpg

Mục đích của Tổng điều tra kinh tế năm 2021:

Một là, đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD); mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương.

Hai là, biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) và các chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê.

Ba là, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh, phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; xây dựng dàn mẫu chủ về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

Đối tượng điều tra là đơn vị kinh tế chỉ đóng tại địa bàn 1 xã và chỉ thực hiện một loại hoạt động kinh tế thuộc ngành kinh tế cấp 3, gồm các loại sau:

(1) Cơ sở SXKD doanh nghiệp/hợp tác xã;
(2) Cơ sở SXKD cá thể;
(3) Cơ sở SXKD thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có hoạt động SXKD;
(4) Cơ sở sự nghiệp, hiệp hội;
(5) Tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam;
(6) Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

 Đối tượng điều tra không bao gồm: Các cơ quan hành chính, Đảng đoàn thể; Cơ sở sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của hộ; Cơ sở hoạt động thuộc lĩnh vực ngoại giao.
Tổng điều tra thực hiện trên phạm vi cả nước đối với tất các đơn vị điều tra thuộc các loại hình kinh tế, ngành kinh tế (trừ ngành 0 - Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc).

Nội dung điều tra bao gồm các nhóm thông tin sau:
- Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra: Thông tin định danh của cơ sở; ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh; loại hình hoạt động;
- Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động;
- Thông tin về kết quả và chi phí SXKD;
- Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin;
- Thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên sâu về đơn vị điều tra.
 
Thời điểm điều tra
 
- Đối với doanh nghiệp, HTX, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: Thời điểm điều tra tiến hành vào ngày 01/3/2021.
- Đối với cơ sở SXKD cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Thời điểm điều tra tiến hành vào ngày 01/7/2021.
 
Thời gian thu thập thông tin 
- Đối với doanh nghiệp, HTX: Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 30/5/2021;
- Đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 30/4/2021.
- Đối với hộ SXKD cá thể: Thời gian Thu thập thông tin từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021;
- Đối với cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021.
 
Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu. Điều tra toàn bộ thu thập các thông tin cơ bản; điều tra chọn mẫu thu thập thông tin chuyên sâu về đối tượng điều tra.
 
Phương pháp thu thập thông tin
-  Đối với doanh nghiệp/HTX, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: Đơn vị điều tra thực hiện cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra kinh tế 2021.
 
- Đối với hộ SXKD cá thể và đơn vị tôn giáo, tín ngưỡng: Điều tra viên đến từng đơn vị gặp người cung cấp thông tin (chủ cơ sở) phỏng vấn trực tiếp, kết hợp quan sát để ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử trên thiết bị di động.
 

Công bố kết quả sơ bộ tháng 12/2021; Công bố kết quả chính thức vào tháng 01/2022./.

Nguồn: Tổng cục Thống kê