Công bố nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty TNHH DTS Telecom (DTS Telecom)

Chi tiết nội dung giấy phép xem tại đây .

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH DTS Telecom

Tên giao dịch của doanh nghiệp bằng tiếng Việt: Công ty TNHH DTS Telecom

Tên giao dịch của doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: DTS Telecom Company Limited

Địa điểm trụ sở chính: 287B Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

  Số giấy phép: 37/GP-CVT

Ngày cấp giấy phép: 05/02/2021

Ngày hết hạn giấy phép: 17/02/2029

  Phạm vi kinh doanh dịch vụ: Doanh nghiệp được phép cung cấp dịch vụ viễn thông thuộc các loại hình dịch vụ được phép kinh doanh (Quy định tại Khoản 1, Điều 1, Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông) trên phạm vi toàn quốc.

  Loại hình dịch vụ được phép kinh doanh: Doanh nghiệp được phép cung cấp dịch vụ viễn thông cố định mặt đất sau:

a) Dịch vụ viễn thông cơ bản: Dịch vụ kênh thuê riêng; Dịch vụ kết nối Internet.

b) Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng: Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng có tốc độ tải thông tin xuống từ 256 kb/s trở lên.