Hôm nay (1/3), tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021, từ ngày 01/3/2021, cả nước thực hiện Tổng điều tra khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và khối hành chính; ngày 01/7/2021 sẽ tổng điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo.

Cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm thu thập thông tin toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội và sự phân bổ các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng và chính quyền địa phương.

Phạm vi của đợt tổng điều tra kinh tế, cơ sở hành chính năm 2021 được tiến hành trên cả nước. Mục đích nhằm tập trung đánh giá sự phát triển số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố lao động, lĩnh vực theo từng địa phương, theo ngành và hình thức sở hữu.

Trong cuộc điều tra này, đối tượng điều tra được xác định là đơn vị cơ sở hay còn được gọi là đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn; các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính có sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

Đơn vị điều tra là đơn vị điều tra là tổ chức, cá nhân mà qua đó tiếp cận với đối tượng điều tra để thu thập thông tin. Đơn vị điều tra được phân loại theo số lượng cơ sở và theo hình thức hoạt động.

 

Đơn vị điều tra theo hình thức hoạt động, gồm 5 hình thức: Doanh nghiệp; Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; Cơ sở hành chính; Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; Đơn vị tôn giáo, tín ngưỡng

Các nhóm thông tin cần điều tra được thu thập theo 22 loại phiếu điều tra: Khối doanh nghiệp áp dụng 17 loại phiếu; Khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể áp dụng 02 loại phiếu; Khối đơn vị sự nghiệp, hiệp hội áp dụng 02 loại phiếu; Khối tôn giáo áp dụng 01 loại phiếu.

Về thời điểm điều tra: Đối với khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngày 01/3/2021; Đối với khối hành chính: ngày 01/3/2021; Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo: Ngày 01/7/2021.

Về thời gian thu thập thông tin: Đối với khối doanh nghiệp, từ ngày 01/3 đến hết ngày 30/5/2021; Đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: từ ngày 01/3 đến hết ngày 30/4/2021; Đối với khối hành chính: từ ngày 01/3 đến hết ngày 30/4/2021; Đối với cơ sở SXKD cá thể: Từ ngày 01/7 đến hết ngày 30/7/2021; Đối với cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: từ ngày 01/7 đến hết ngày 30/7/2021./.

 

Nguồn: Pháp luật.vn