Trang tin của Tổng cục thông kê

Tham gia tổng điều tra kinh tế theo QĐ 307/TTg là góp phần xây dựng đất nước

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã:

Đề nghị cung cấp thông tin tại https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn với tên và mật khẩu truy cập đều là mã số thuế của đơn vị.

+ Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội:

Đề nghị cung cấp thông tin tại https://hcsn2021.gso.gov.vn với tên và mật khẩu truy cập đều là mã số thuế của đơn vị.