Sở TT&TT Lào Cai: cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đạt trên 90%

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại Sở TT&TT Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

20210129-l001.jpg

 

Sở TT&TT Lào Cai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4 đạt trên 90% 

Giai đoạn 2016 – 2020, Sở TT&TT Lào Cai đã giải quyết được 1.000 TTHC mức độ 1, 2, 3, 4. Trong đó, mức độ 2 đã giải quyết 25 thủ tục; mức độ 3 là 52 thủ tục; mức độ 4 là 913 thủ tục, chiếm trên 90%, chủ yếu là cung cấp TTHC cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, cấp phép xuất bản bản tin, cấp phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp,…

Xác định việc cải cách TTHC là nhiệm vụ quan trọng giúp cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, đồng thời bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong giải quyết công việc hành chính, góp phần loại bỏ những rườm rà, chồng chéo, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Ngay từ những ngày đầu, công tác tuyên truyền được Sở triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức như: niêm yết công khai tại trụ sở làm việc quy trình giải quyết TTHC, hướng dẫn thực hiện TTHC theo cơ chế “một cửa”, “dịch vụ công trực tuyến”, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở...

Sở đã đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa TTHC trong mọi lĩnh vực quản lý liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng hướng đến việc giảm thời gian giải quyết, giảm thành phần hồ sơ, tiết kiệm chi phí. Sở cũng đã chủ động rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính, đa dạng hóa cách thức thực hiện TTHC theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

20210129-l00.jpg

Bên cạnh đó, cải cách TTHC được đẩy mạnh gắn với các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện thể chế phân định rõ trách nhiệm trong phối hợp giải quyết TTHC. Theo đó, nhiều mô hình, giải pháp hiệu quả được áp dụng, số lượng TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngày càng được mở rộng, kết hợp với dịch vụ trả kết quả tại nhà, thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trong thời gian tới, để làm tốt công tác cải cách hành chính, Sở TT&TT chú trọng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính, đồng thời, đẩy mạnh cải cách TTHC, đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân và tổ chức, tạo môi trường bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch; thường xuyên kiểm tra, giám sát, giải trình nội bộ đối với các hồ sơ trễ hẹn, hồ sơ phải yêu cầu bổ sung; …