Danh sách các doanh nghiệp có Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông

Cập nhật đến hết ngày 31/12/2020. Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.