Danh sách các doanh nghiệp có Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng

Cập nhật đến hết ngày 31/12/2020. Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.