Tập trung triển khai các giả pháp cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020 mới được ban hành ngày 14/7/2020, về công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

 
Theo đó, cần xây dựng Chương trình Chuyển đổi số và ban hành trong năm 2020, tăng chi tiêu cho chuyển đổi số để thu hút các doanh nghiệp tập trung đầu tư. Khẩn trương triển khai Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia để chia sẻ, khai thác dữ liệu, hoàn thành trong tháng 9 năm 2020. Tận dụng các hệ thống thông tin sẵn có, chủ động, huy động nguồn lực tại chỗ để bảo đảm khả năng sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của các thủ tục hành chính, đưa dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4. Tiếp tục đổi mới lề lối, phương thức làm việc thông qua thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, hoàn thành các chỉ tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao; khẩn trương kết nối, tích hợp hệ thống thông tin báo cáo, Trung tâm chỉ đạo, điều hành, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
 
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành mô hình bảo đảm an toàn thông tin 4 lớp theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 30 tháng 9 năm 2020.
 
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn hóa, điện tử hóa các báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, hoàn thành trong tháng 12 năm 2020.
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hướng dẫn các địa phương điện tử hóa các chỉ tiêu thống kê theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, bảo đảm khả năng tích hợp, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong quý III năm 2020.
 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai điện tử hóa hệ thống chỉ tiêu thống kê theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, hoàn thành trong tháng 12 năm 2020.
 
Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức các cuộc đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời chỉ đạo hoàn thiện thể chế và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.