Báo cáo Vietnam ICT Index

Từ năm 2006, Vụ CNTT đã được Lãnh đạo Bộ giao nhiệm vụ xây dựng Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT (Báo cáo Vietnam ICT Index) thường niên nhằm đánh giá xếp hạng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và các ngân hàng thương mại. Báo cáo đã được xuất bản chính thức từ năm 2013 đến nay và đã được phát hành tới các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, đồng thời là tài liệu tham khảo quan trọng cho nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước.

Để tăng cường việc hỗ trợ quảng bá Báo cáo và tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tra cứu, tham khảo số liệu của Báo cáo, Cổng TTĐT Bộ TTTT trâng trọng đăng tải Bản điện tử của Báo cáo Vietnam ICT Index từ năm 2013 đến 2020.

Báo cáo Vietnam ICT Index năm 2013, xem tại đây.

Báo cáo Vietnam ICT Index năm 2014, xem tại đây.

Báo cáo Vietnam ICT Index năm 2015, xem tại đây.

Báo cáo Vietnam ICT Index năm 2016, xem tại đây.

Báo cáo Vietnam ICT Index năm 2017, xem tại đây.

Báo cáo Vietnam ICT Index năm 2018, xem tại đây.

Báo cáo Vietnam ICT Index năm 2019, xem tai đây.

Báo cáo Vietnam ICT Index năm 2020, xem tại đây.