Số liệu cấp phép PTTH, TTKD và Tàu cá tính đến hết quý II năm 2020

Số liệu tính đến ngày 30/06/2020. Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.