Đề cương khảo sát và phụ lục báo cáo số liệu khảo sát Kế hoạch xây dựng Đề án xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025

 Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông xin gửi đề cương khảo sát và phụ lục báo cáo số liệu:

Xem file đính kèm tại đây