Tài liệu hướng dẫn mô hình tham chiếu về kết nối mạng của Bộ, ngành, địa phương

(Kèm theo Công văn số 273/BTTTT-CBĐTW ngày 31/01/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.