Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Thông báo số 15/TB-NXB TTTT ngày 20 tháng 1 năm 2020

Chi tiết tại file đính kèm