Công khai bảng so sánh các điều kiện kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hoá; hoàn thành trong tháng 01 năm 2020

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng Bộ (Phòng KSTTHC)