V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.