Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bưu chính tại Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long

Nội dung kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm.