Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH In Thanh Bình

Nội dung chi tiết kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm.