Về việc điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại tại 09 tỉnh Nhóm II

Nội dung chi tiết của Thông báo xem tại tệp đính kèm.