Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2012

Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) thường niên đã trở thành tài liệu có ích phục vụ cho công tác quản lý, hoạch định chính sách triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tiến tới xây dựng thành công Chính phủ điện tử tại Việt Nam.
 
Kế thừa từ Báo cáo của những năm trước, Báo cáo Ứng dụng CNTT năm 2012 tiếp tục đưa ra cái nhìn tổng quan về tình hình ứng dụng CNTT của Việt Nam trong năm. Với bố cục 2 Phần, 7 Chương - báo cáo đã tập trung tổng hợp, phân tích những chủ trương, chính sách thúc đẩy ứng dụng CNTT, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, nhân lực phục vụ công tác ứng dụng CNTT và tình hình triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đồng thời, đánh giá mức độ ứng dụng CNTT tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng tổng hợp, phân tích, đánh giá tổng quan về tình hình ứng dụng CNTT trong cộng đồng và hoạt động của doanh nghiệp. Số liệu sử dụng trong báo cáo được tổng hợp từ các nguồn số liệu, báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, đơn vị chuyên ngành.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông xin chân thành cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã nhiệt tình phối hợp và cung cấp thông tin trong quá trình xây dựng Báo cáo và mong nhận được nhiều ý kiến góp ý để Báo cáo ngày càng hoàn thiện.
 
Toàn văn Báo cáo Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2012 xem tại đây.
Nguồn: Nguồn: Cục Tin học hóa