Đề xuất kinh phí cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 – 2021 theo Quyết định 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

14535153-jghkj-15-45-17-557-16-08-09.jpg

Theo dự thảo, kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn do ngân sách trung ương đảm bảo và được bố trí trong dự toán hàng năm của Ủy ban Dân tộc.
 
Dự thảo nêu rõ căn cứ đặt hàng gồm: Dự toán kinh phí của cấp có thẩm quyền giao cho Ủy ban dân tộc để thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 45/QĐ-TTg; giá đặt hàng ấn phẩm; số lượng đối tượng được cấp ấn phẩm…
 
Ủy ban Dân tộc thực hiện tạm ứng lần đầu: Rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để tạm ứng lần đầu cho các đơn vị báo, tạp chí và Công ty Phát hành báo chí Trung ương ngay sau khi ký hợp đồng bằng 30% giá trị hợp đồng năm và không vượt quá dự toán năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
Về tạm ứng các lần tiếp theo: Tạm ứng cho các đơn vị báo, tạp chí và Công ty Phát hành báo chí Trung ương, số lần tạm ứng, thời gian tạm ứng, mức tạm ứng được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng trên cơ sở tiến độ thực hiện hợp đồng nhưng tối đa không quá 50% giá trị hợp đồng năm.
 
Đối với thanh toán hợp đồng: Các đơn vị báo, tạp chí và Công ty Phát hành báo chí Trung ương tổng hợp tình hình thực hiện hợp đồng trước ngày 10/1 năm sau để gửi Ủy ban Dân tộc. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ tài liệu của các đơn vị báo, tạp chí và Công ty Phát hành báo chí Trung ương thì Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh toán giá trị hợp đồng còn lại, nếu có, cho các đơn vị báo, tạp chí và Công ty Phát hành báo chí Trung ương.
 
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây
Nguồn: Chính phu.vn