Sổ tay hướng dẫn các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần đánh giá, xếp hạng trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông của các tổ chức quốc tế

Để kịp thời cung cấp thông tin, hỗ trợ các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ cải thiện các chỉ số trong lĩnh vực TT&TT theo phân công của Chính phủ, Bộ TT&TT đã giao Viện Chiến lược TT&TT (thuộc Bộ TT&TT) xây dựng "Sổ tay hướng dẫn các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần đánh giá, xếp hạng trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông của các tổ chức quốc tế".

Sổ tay có các nội dung sau:

Phần I: Giới thiệu các bộ chỉ số, nhóm chỉ số và chỉ số thành phần trong lĩnh vực TT&TT thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ
 
Tổng hợp các bộ chỉ số, nhóm chỉ số và chỉ số thành phần liên quan đến lĩnh vực TT&TT theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Phần này cũng trình bày các yêu cầu và phân công của Chính phủ đối với các bộ, ngành, địa phương cũng như phân công của Bộ TT&TT trong việc cải thiện từng chỉ số cụ thể liên quan đến lĩnh vực TT&TT.
 
Phần II: Giới thiệu các bộ chỉ số, nhóm chỉ số và chỉ số thành phần liên quan để đánh giá hoạt động TT&TT
 
Tổng hợp các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần của các tổ chức quốc tế liên quan đến lĩnh vực TT&TT (không quy định tại Nghị Quyết 02/NQ-CP). Trong phần I và phần II, nội dung chi tiết của từng bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần được trình bày như sau:
 
1. Thông tin chung: Giới thiệu chung về bộ chỉ số.
 
2. Thông tin chi tiết: Nội dung chi tiết từng nhóm chỉ số, chỉ số thành phần, bao gồm:
 
- Tên chỉ số: bao gồm tên tiếng Việt và tên tiếng Anh.
 
+ Tên tiếng Việt là tên của nhóm chỉ số, chỉ số thành phần được quy định tại Nghị quyết 02/NQ-CP hoặc tên nhóm chỉ số, chỉ số thành phần được các bộ được giao chủ trì sử dụng trong các tài liệu hướng dẫn.
 
- Tên tiếng Anh là tên gốc của chỉ số được nêu trong các báo cáo có liên quan.
 
2. Cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp
 
- Cơ quan chủ trì: là các đơn vị được phân công chủ trì cải thiện chỉ số.
 
- Cơ quan phối hợp: là các đơn vị được phân công phối hợp cải thiện chỉ số.
 
3. Ý nghĩa của chỉ số: trình bày ngắn gọn ý nghĩa của chỉ số có liên quan.
 
4. Định nghĩa/khái niệm chỉ số: trình bày ngắn gọn định nghĩa/khái niệm về chỉ số có liên quan.
 
5. Hiện trạng điểm số và thứ hạng của Việt Nam trong các năm gần đây: trình bày số liệu về điểm số và thứ hạng của Việt Nam trong các năm gần đây (2015, 2016, 2017, 2018)
 
6. Nội dung và phương pháp tính chỉ số: cung cấp thông tin về nội hàm (các thành phần) của chỉ số, phương pháp tính của chỉ số và phương pháp tính từng thành phần cụ thể (nếu có).
 
7. Cách thức thu thập dữ liệu và nguồn dữ liệu của chỉ số: cung cấp thông tin về cách thức thu thập dữ liệu của các tổ chức quốc tế có liên quan và của Việt Nam đối với chỉ số và từng thành phần (nếu có). Trang thông tin điện tử để truy nhập dữ liệu hoặc tài liệu cũng được cung cấp tại mục này.
 
Phụ lục
 
Phụ lục 1. Bảng câu hỏi ngắn (14 câu hỏi) hằng năm cung cấp cho ITU.
 
Phụ lục 2. Bảng câu hỏi dài (66 câu hỏi) hằng năm cung cấp cho ITU.
 
Phụ lục 3. Bảng tổng hợp các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần: Phụ lục này cung cấp các thông tin về tên chỉ số, đơn vị chủ trì, phối hợp (bao gồm các đơn vị trong và ngoài ngành có liên quan).
 
Các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần liên quan đến lĩnh vực TT&TT rất rộng, bao trùm nhiều lĩnh vực khác nhau nên một số thuật ngữ chuyên ngành có thể chưa được hoàn toàn chính xác, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) rất mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp quý báu của các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học để tiếp tục hoàn thiện.
 
Để xem chi tiết "Sổ tay hướng dẫn các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần đánh giá, xếp hạng trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông của các tổ chức quốc tế", độc giả có thể xem tại đây hoặc tệp đính kèm.
Nguồn: Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông